Xuất báo cáo

  • Admin
  • /
  • 7/4/2018 5:46:19 PM
  • Views

Hướng dẫn xuất báo cáo

Các loại tài khoản có quyền xuất báo cáo là tài khoản Lãnh đạo và tài khoản của Kỹ thuật viên an toàn chuyên tránh và tài khoản Admin.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản có quyền xuất báo cáo

Bước 2: Trên menu chọn Báo cáo ==> chọn Kết xuất báo cáo

Bước 3: Chọn điều kiện để xuất báo cáo

1. Chọn đơn vị

2. Chọn phòng ban cần xuất

3. Chọn tính chất phiên

4 và 5. Chọn từ ngày nào đến ngày nào

Bước 4: Chọn xuất theo mẫu của công ty hoạch xuất hoặc xuất theo mẫu gửi NPC

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan