Tài khoản KTVATCT không lập lịch được

  • Admin
  • /
  • 6/12/2018 4:30:14 PM
  • Views

Khi vào tài khoản kỹ thuật viên an toàn chuyên tránh mà không thấy trỗ để lập lịch làm việc, thì tài khoản đó hiện chưa được phân quyền đúng. Ta có 2 cách để sử lý vấn đề này.

Cách 1: Vào tài khoản admin phân quyền lại cho tài khoản kỹ thuật viên an toàn

Các bước thực hiện như sau: Đăng nhập tài khoản admin ==> chọn quản lý hệ thống ==> chọn phân quyền tài khoản 

Sau khi vào được phần phân quyền ta tiến hành phân quyền cho tài khoản kỹ thuật viên an toàn.

Các bước làm như sau:

1. Chọn đơn vị

2. chọn loại quyền hệ thống

3. chọn quyền của kỹ thuật an toàn chuyên trách

4. Chọn thêm tài khoản

Sau khi chọn vào nút thêm tài khoản ta tiến hành chọn tài khoản kỹ thuật viên cần phân quyền và ấn cập nhật là xong.

Cách 2: Ta sửa quyền trên tài khoản.

 

Ta có thể tìm kiếm tên tài khoản.

Lọc tài khoản theo đơn vị và phòng ban.

Khi ta đã lọc được người cần sửa quyền ta chọn nút hình cây buút để sửa tài khoản.

Ta tiến hành sửa thông tin tài khoản:

1. chọn sửa quyền chưa đúng Maneger

2. nhập mật khẩu

3. nhập lại mật khẩu

4. cập nhật tài khoản

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan