Phân quyền hệ thống

  • Admin
  • /
  • 6/9/2018 4:01:29 PM
  • Views

Hướng dẫn phân quyền tài khoản

Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng quyền Admin

Bước 2: Chọn quản lý hệ thống => chọn phân quyền tài khoản

Bước 3: Phân quyền hệ thống

         + Đầu tiên cần chọn đơn vị

         + Chọn loại quyền hệ thống

         + Tích chọn các quyền cần thêm

         + Click vào nút thêm tài khoản

         + Chọn tài khoản để thêm cho quyền

Bước 3.1: Phân quyền chức năng

         + Chọn đơn vị 

         + Chọn nhóm quyền chức năng

         + Tích chọn quyền cần phân quyền

         + Click vào thêm tài khoản

         + Chọn tài khoản cho quyền

         + Ấn cập nhật để thêm tài khoản cho quyền

Bước 3.2 : Phân quyền điều hành

       + Chọn đơn vị

       + Chọn loại quyền điều hành

       + Tích chọn quyền

       + Chọn thêm tài khoản

       + Chọn các tài khoản cần phân quyền

       + Ấn cập nhật để thêm tài khoản cho quyền

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan