Lập kế hoạch trực tiếp trên phần mềm

  • Admin
  • /
  • 6/9/2018 4:02:51 PM
  • Views

Hướng dẫn lập kế hoạch trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Chọn thêm công việc

Bước 2:  Điền thông tin vào kế hoạch.

Bước 3: Lưu kế hoạch vừa tạo

Bước 4: Kế hoạch vừa tạo thành công.

1. Xem chi tiêt kế hoạch

2. Sửa kế hoạch vừa tạo

3. Xóa kế hoạch

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan