Lập kế hoạch bổ sung trực tiếp trên phần mềm

  • Admin
  • /
  • 6/9/2018 4:02:24 PM
  • Views

Hướng dẫn thêm công việc bổ sung trực tiếp.

Bước 1: Chọn công việc đăng ký bổ sung

Bước 2: Điền thông tin  kế hoạch bổ sung.

Bước 3: Lưu kế hoạch bổ sung

    1. Lưu lại

    2. Thoát

Bước 4: Công việc bổ sung thêm thành công

Đánh giá bài viết

 
Nguồn: VnitTech


}

Bài viết liên quan